Virudharthi Shabd

Virudharthi Shabd

Virudharthi Shabd मराठी आजच्या या पोस्ट मध्ये आपण विरुद्धार्थी शब्द पाहणार आहोत . विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे काय? तर कोणत्याही शब्दाचा विरुद्ध असा अर्थ हा त्या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द होय.

अनुज X अग्रज

अनावृष्टी X अतिवृष्टी ,अवर्षण

अती X अल्प

चुकीचे X अचूक

सुजाण X अजाण

शहाणा X अडाणी

सोय X अडचण

सुटका X अटक

उणे X अधिक

प्रगती X अधोगती ,उन्नती

पूर्ण X अर्धवट

अध्यापन X अध्ययन

सनाथ X अनाथ Virudharthi Shabd

विरुद्धार्थी शब्द : मराठी

प्रतिकुल X अनुकुल

अपराधी X निरपराधी

अपेक्षित X अनपेक्षित

अपेक्षाभंग X अपेक्षापूर्ती

अब्रू X बेअब्रू

अल्पसे X अमाप

विष X अमृत

मृत्य X अमर

गरीब X श्रीमंत

कवडीमोल X अमूल्य

बहु X अल्प

रुंद X अरुंद

अलीकडे X पलीकडे

अवघड X सुलभ , सोपे

हलके X अवजड

अवसर X अनवसर

गंभीर X अवखळ

अस्सल X नक्कल

असह्य X सुसह्य

असली X नकली

अस्त X प्रारंभ

शक्य X अशक्य

सशक्त X अशक्त

सज्ञान X अज्ञान

अंत X प्रारंभ

अंथरूण X पांघरूण

अंधार X उजेड

काळोख X प्रकाश

स्पष्ट X अंधुक

अहंकार X नम्र

आकुंचित X विस्तारित

आखूड X लांब , लांबलचक

आकलनीय X अनाकलनीय

अनाकर्षण X आकर्षण

पाताळ X आकाश

माघार X आगेकूच

पिछाडी X आघाडी

आठवण X विस्मृती , विस्मरण

आठवणे X विसरणे

उभे X आडवे

बाहेर X आत

अनादर X आदर

अंत X आदि

नंतर X आधी

निराधार X आधार

डोळस X आंधळा

आनंद X दुःख ,शोक

दुरावा X आपुलकी

आमंत्रित X आगंतुक

निर्यात X आयात

अवरोहण X आरोहण

आरंभ X शेवट, अखेर, Virudharthi Shabd मराठी विरुद्धार्थी शब्द मराठी

गेला X आला

जावक X आवक

नावड X आवड

नावडते X आवडते

अनावश्यक X आवश्यक

निराशा X आशा

शाप X आशीर्वाद

आसक्त X विरक्त

नास्तिक X आस्तिक

गुलामी X आजादी

उत्साह X आळस

आळशी X उत्साही

अवज्ञा X आज्ञा

गुळगुळीत X ओबडधोबड

सुका X ओला

इकडे X तिकडे

तिथे X इथे

Virudharthi Shabd : विरुद्धार्थी शब्द

बेइमान X इमान Virudharthi Shabd मराठी विरुद्धार्थी शब्द मराठी

नाइलाज X इलाज

अनिष्ट X इष्ट

मावळणे X उगवणे

बंद X उघडे

नीच X उच्च

अनुच्चारित X उच्चारित

प्रारंभ X अंत

उंच X बुटका

अनुचित X उचित

डावा X उजवा

उणे X अधिक

चढण X उतरण

क्षुद्र X उत्तम

दक्षिण X उत्तर

उत्कर्ष X अधोगती

चढ X उतार

पालथा X उताणा

उत्पन्न X खर्च

उत्साह X निरुत्साह

उत्तीर्ण X अनुत्तीर्ण

उद्धट X विनयशील

अस्त X उदय

उदार X कंजूस, संकुचित

प्रसन्न X उदास

उल्हासित X उदासवाणा

समारोप X उदघाटन

कंजूस X उधळ्या

रोख X उधार

अपकार X उपकार

अनुपस्थित X उपस्थित

निरुपद्रवी X उपद्रवी

उपयोगी X निरुपयोगी

निरुद्योगी X उद्योगी

निरुपाय X उपाय

बसलेली X उभी

सुलट X उलट

उशीरा X लवकर

उष्ण, तप्त X शीतल, थंड विरुद्धार्थी शब्द मराठी

सावली X उन

एक X अनेक

ऐक्य X दुही, फूट

ऐटदार X केविलवाणा

ऐच्छिक X अनैच्छिक , अपरिहार्य

ऐलतीर X पैलतीर

ओळखी X अनोळखी

ओला X कोरडा , सुका

ओवळा X सोवळा

औरस X अनौरस

कर्कश X संजुल

कच्चा X पक्का

कठीण (अवघड) X सोपे, मऊ, कोमल, मृदू विरुद्धार्थी शब्द मराठी

कडू X गोड

कर्णमधुर X कर्णकटू

कबूल X नाकबूल

कमी X जास्त

कलंक X भूषण

कल्पित X अकल्पित

कल्याण X अकल्याण

कळस X पाया , पायरी

कळा X अवकळा

कंटाळा X उत्साह

काटकसर X उधळपट्टी

कायम X तात्पुरते

कायदेशीर X बेकायदेशीर

काळा X गोरा, पांढरा

काळोख X उजेड, प्रकाश

कौतुक X निंदा

किमान X कमान

कीर्ती X अपकीर्ती Virudharthi Shabd मराठी

कीव X राग

कुंठित X अकुंठित

कुशल X अकुशल

कष्टाळू X कामचोर

कोरडे X ओले

कोवळा (कोवळी) X जून, निबर

क्रूर X दयाळू

कृतज्ञ X कृतघ्न

कृपा X अवकृपा, रोष

कृश (बारीक) X स्थूल, लठ्ठ

खर्चिक X कंजूस

खंडन X मंडन

खरा X खोटा

खरे X खोटे

खरेदी X विक्री

खात्री X संशय

खाली X वर

खोल X उथळ

खिन्न X प्रसन्न

खुळा X शहाणा

खूप (पुष्कळ) X थोडे, कमी Virudharthi Shabd मराठी

खोटी X खरी

गढूल X स्वच्छ

गडद , भडक , गहिरा X फिकट

गतकाळ X भविष्यकाळ

गंभीर (पोक्त) X पोरकट, अवखळ

गमन X आगमन

गम्य X अगम्य

गरम X थंड , गार

गरिबी X श्रीमंती

ग्रामीण X शहरी, नागरी

ग्राहक X विक्रेता

गुण X दोष, अवगुण Virudharthi Shabd मराठी

Author :- Swati Dhas Kshirsagar

शेती नावावर करून घेताना – आजची वास्तवता

उन्हाळ्यात स्वतःची काळजी कशी घ्यावी ? तुम्हाला आमच्या या ब्लॉगवर जाऊन नवीन माहिती घ्यायला नक्की आवडेल

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *